Php Thuần: Hướng Dẫn Truy Vấn SQL: Thêm Sửa


Php Thuần: Hướng Dẫn Truy Vấn SQL: Thêm Sửa

Câu lệnh truy vấn Select From trong SQL Server

Bài hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu cấu trúc và cách sử dụng câu lệnh truy vấn Select From trong SQL Server 2012 căn bản. Bài học nằm trong Serie học SQL Server 2012.

Cách sử dụng câu lệnh truy vấn Select From

Lệnh Select From

Cú pháp :

1
2
Select <Tên Cột> <Biểu Thức> <Bí Danh>
From <Tên Bảng>
 •  Select : Xác định những cột cần hiển thị
 •  From: Xác định bảng dữ liệu nguồn.
 • VD :  select * from tinh WHERE vID = 3 and days = $so groups by id desc LIMIT 10" ; ( Tìm tấc cả các cột trong bảng Tỉnh nếu cột vid = 3 và cột days = biến sô , giới hạn hiển thị là 10 dòng, sắp xếp theo id giảm dần ).
 • VD: $sqr = "UPDATE products SET giai8 = \"$giai801\"   WHERE  date = \"$datenow\" and     tinh = \"$lich_tinh1\" ";
          mysql_query($sqr);

 Một số lệnh bạn cần quan tâm :

 •  Select : Truy vấn sql. gọi dữ liệu ra ngoài.
 • from: từ bảng
 • Where : ở đâu ?
 • And : và
 • ',' : cững giống 'And' dùng trong một số lệnh như update sql chẳng hạn.
 • Update : Thêm dữ liệu đã có hoặc sưa dữ liệu .
 • Group by : sắp xếp theo ..
 • Order by : sắp xếp theo ..
 • Limit : giới hạn hiển thị.
 • DESC và ASC : sắp xếp tăng và giảm .

1. Hiển thị tất cả các cột trong bảng CATEGORY

1
SELECT * FROM CATEGORY

câu lệnh truy vấn select from

2. Hiển thị các cột theo yêu cầu

Ví dụ : Hiển thị cột cCategoryId và vDescription trong bảng CATEGORY

1
SELECT cCategoryId, vDescription FROM CATEGORY

câu lệnh truy vấn select from 002

Một số lưu ý khi viết câu lệnh SQL

– Câu lệnh SQL không phân biệt chữ hoa, chữ thường.

– Câu lệnh SQL có thể viết trên một hoặc nhiều dòng.

– Các từ khóa không được viết tắt hoặc tách ra thành nhiều dòng.

– Các mệnh đề khác nhau nên đặt trên những dòng khác nhau.

Sử dụng cột bí danh (Alias)

1. Sử dụng các cột bí danh (AS)

1
2
SELECT cCategoryId AS MA_DANH_MUC, vDescription AS MO_TA
FROM CATEGORY

câu lệnh truy vấn select from 003

 

2. Sử dụng toán tử nối chuỗi

1
2
3
4
SELECT ID "MÃ NHÂN VIÊN",
LAST_NAME+' '+FIRST_NAME "HỌ VÀ TÊN",
SALARY "LƯƠNG"
FROM NHANVIEN

câu lệnh truy vấn select from 004

 

Loại bỏ những dòng trùng lặp

Sử dụng từ khóa DISTINCT trong mệnh đề SELECT

1
2
3
SELECT DISTINCT Department_id
 
FROM EMPLOYEES

Giới hạn số dòng kết quả

Liệt kê 5 nhân viên theo lương giảm dần (DESC)

1
2
3
4
5
SELECT TOP(5) ID, LAST_NAME, FIRST_NAME, SALARY
 
FORM NHANVIEN
 
ORDER BY SALARY DESC

câu lệnh truy vấn select from 0081

Sử dụng các phép toán số học

câu lệnh truy vấn select from 0056

Ví dụ :

$sl= mysql_query("select * from products WHERE mien = 3 AND  tinh = \"$lich_tinh1\" GROUP BY date DESC LIMIT 1");
    while($row = mysql_fetch_array($sl))
    {
        $checkdate = $row['date'];
        $check7 = $row['giai71'];
        $check8 = $row['giai8'];
        $checkdb = $row['giaidb'];
        if($checkdate != $datenow) {
    //    echo "luu" ;
            $sqr = "INSERT INTO products VALUES (null,'$ngaythu' ,'$datenow','','','','',
            '','','','','','','','','','','','','',
            '','','','','','',
            '','','','','','','',
            '','$datenow','2','','$lich_tinh1','1','3')";
            mysql_query($sqr);
        };

Trên ấy là câu lệnh mình truy vấn sql và lưu nó vào sql lúc xổ số trục tiếp. đó là xét sql trước nếu miền nam và tỉnh == tỉnh, lấy 1 ngày gần nhất để xét ,

Nếu ngày hiện tại khác với ngày có trong SQL thì lưu : id = null là rỗng. và lưu một số biến vào sql ấy.

Tiếp theo :

if(    ($checkdate == $datenow) && ($checkdb != $giaidb1)  && ($tinh1 == $lich_tinh1)  )    {
    // xet luu cac giai
            

            if(($check8 != $giai801)  && ($giai801 != '<i class="fa fa-spinner fa-spin" aria-hidden="true"></i>') && empty($check8))    {
                $sqr = "UPDATE products SET giai8 = \"$giai801\"   WHERE  date = \"$datenow\" and
                tinh = \"$lich_tinh1\" ";
                mysql_query($sqr);
            }

Lưu Giải 8 mình xét : nếu cùng ngày sql : xét nếu... và ,,, thêm vào sql  giả 8 = $8 nơi hàng có ngày = ngày hôm nay ..

Đó mà 1 đoạn code nhỏ trong mã nhúng xổ số trục tiếp của mình:

Thiết kế web xố số : xoso.1phut.net

Lời kết : Trên là cấu trúc và cách sử dụng câu lệnh Select From căn bản trong SQL Server, Bài tới mình sẽ giới thiệu các bạn các hàm thường dùng và cách sắp xếp dữ liệu trong SQL để làm quen với cấu trúc truy vấn dữ liệu.

Chúc bạn thành công!


Tin Tức Liên Quan

Đối Tác

Lời Cảm Ơn

Cám ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ cũng như tên miền w24.vn. Chúng tôi sẽ cố gắn hỗ trợ nhiệt tình, xây dựng thương hiệu uy tính, lâu dài với khách hàng.