Học HTML cần thiết


Học HTML cần thiết

Dưới đây là các thẻ đã được giới thiệu trong các phiên bản cũ của HTML, nhưng tất cả các thẻ này đều được kết nối  như là một phần của HTML-5.

ThẻMiêu tảPhiên bản
Thẻ <!--...--> và thẻ <comment> Xác định một comment  
Thẻ <!DOCTYPE>  Xác định kiểu tài liệu  
Thẻ <a> Xác định một anchor  
Thẻ <abbr> Xác định một tóm tắt  
Thẻ <acronym> Xác định một tên lược danh (tên viết gọn)  
Thẻ <address> Xác định một phần tử địa chỉ  
Thẻ <applet> Thẻ cũ. Xác định một vi mã  
Thẻ <area> Xác định một khu vực bên trong Image Map  
Thẻ <article> Xác định một mục  
Thẻ <aside> Xác định một vài nội dung liên quan đến nội dung trang. Nếu nó bị di chuyển, phần nội dung còn lại vẫn được hiểu  
Thẻ <audio> Xác định nội dung âm thanh  
Thẻ <b> Xác định phần văn bản in đậm  
Thẻ <base> Xác định một liên kết URL cơ sở cho tất cả các link trong một trang  
Thẻ <basefont> Thẻ cũ. Xác định một font cơ sở  
Thẻ <bdo> Xác định điều hướng của văn bản hiển thị  
Thẻ <bdi> Phần văn bản đại diện phải được phân biệt với xung quanh nó để cho việc định dạng văn bản hai chiều. Nó cho phép nhúng một đoạn văn bản với khả năng định hướng khác nhau hoặc không biết trước.  
Thẻ <bgsound> Xác định nhạc nền  
Thẻ <big> Xác định độ lớn văn bản  
Thẻ <blink> Xác định phần văn bản nhấp nháy  
Thẻ <blockquote> Xác định một đoạn trích dẫn dài  
Thẻ <body> Xác định phần tử body (thân)  
Thẻ <br> Chèn một dòng ngắt đơn  
Thẻ <button> Xác định một nút đẩy (push)  
Thẻ <canvas> Tạo đồ họa với một script  
Thẻ <caption> Xác định một phụ đề bảng  
Thẻ <center> Thẻ cũ. Văn bản được căn chỉnh trung tâm  
Thẻ <cite> Xác định một câu (đoạn) trích dẫn  
Thẻ <code> Xác định mã hóa của máy  
Thẻ <col> Xác định các thuộc tính cho các cột trong bảng  
Thẻ <colgroup> Xác định nhóm các cột trong bảng  
Thẻ <comment> Đặt một comment vào trong tài liệu  
Thẻ <datalist> Danh sách các tùy chọn cho giá trị đầu vào  
Thẻ <dd> Xác định một sự mô tả của định nghĩa  
Thẻ <del> Xác định phần văn bản bị xóa  
Thẻ <dfn> Xác định một mục định nghĩa  
Thẻ <dialog> Xác định một hộp thoại hoặc một cửa sổ  
Thẻ <dir> Thẻ cũ. Xác định một danh sách chỉ dẫn  
Thẻ <div> Xác định một khu vực trong tài liệu  
Thẻ <dl> Xác định một danh sách các định nghĩa  
Thẻ <dt> Xác định một mục định nghĩa  
Thẻ <em> Xác định phần văn bản được nhấn mạnh  
Thẻ <embed> Xác định khu vực chứa của ứng dụng (không phải HTML) bên ngoài  
Thẻ <fieldset> Xác định một fieldset – nó có tác dụng nhóm các thành phần liên quan đến nhau trong Form  
Thẻ <figcaption> Xác định một phụ đề cho một phần tử <figure>  
Thẻ <figure> Xác định phần nội dung độc lập  
Thẻ <font> Thẻ cũ. Xác định font, kích cỡ, và màu của văn bản  
Thẻ <footer> Xác định phần chân trang cho một tài liệu hoặc một khu vực  
Thẻ <form> Xác định một mẫu (form)  
Thẻ <frame> Xác định một cửa sổ phụ (một khung)  
Thẻ <frameset> Xác định một thiết lập của các khung  
Th<h1> to <h6> Xác định đầu đề 1 đến đầu đề 6  
Thẻ <head> Xác định thông tin giới thiệu về tài liệu  
Thẻ <header> Xác định phần header cho một tài liệu hoặc một khu vực  
Thẻ <hr> Xác định một quy tắc theo chiều ngang  
Thẻ <html> Xác định là một tài liệu HTML  
Thẻ <i> Tạo phần văn bản in nghiêng  
Thẻ <iframe> Xác định một cửa sổ phụ (hoặc khung) nội tuyến  
Thẻ <ilayer> Xác định một lớp nội tuyến  
Thẻ <img> Xác định một hình ảnh  
Thẻ <input> Xác định một trường đầu vào  
Thẻ <ins> Xác định phần văn bản được chèn  
Thẻ <isindex> Thẻ cũ. Xác định một trường đầu vào đơn dòng  
Thẻ <kbd> Xác định phần văn bản nhập từ bàn phím  
Thẻ <keygen> Tạo thông tin chìa khóa trong một form  
Thẻ <label> Dán nhãn cho một điều khiển form  
Thẻ <layer> Xác định một lớp  
Thẻ <legend> Xác định một tiêu đề trong một fieldset  
Thẻ <li> Xác định một danh sách các mục  
Thẻ <link> Xác định một nguồn có liên quan (tạo một liên kết tới nguồn có liên quan)  
Thẻ <main> Xác định nội dung chính hoặc quan trọng trong tài liệu. Chỉ xác định một lần mỗi trang  
Thẻ <map> Xác định một Image Map  
Thẻ <mark> Xác định phần văn bản được làm nổi bật (highlight) cho các mục đích liên quan  
Thẻ <marquee> Tạo một dòng chữ chạy (marquee)  
Thẻ <menu> Thẻ cũ. Xác định một menu  
Thẻ <menuitem> Xác định một menu/lệnh mà người sử dụng có thể dẫn chứng từ menu hiện lên  
Thẻ <meta> Xác định một siêu dữ liệu của một tài liệu HTML mà không được hiển thị trên trang web  
Thẻ <meter> Xác định một phép đo vô hướng trong một phạm vi đã biết (một gauge)  
Thẻ <multicol> Xác định một luồng văn bản có nhiều cột  
Thẻ <nav> Xác định một khu vực mà chỉ chứa các link điều hướng  
Thẻ <nobr> Không có sự ngắt (gián đoạn) trong phần văn bản được bao  
Thẻ <noembed> Xác định nội dung được hiển thị bởi các trình duyệt mà không hỗ trợ thẻ <embed>  
Thẻ <noframes> Xác định một khu vực mà không có khung  
Thẻ <noscript> Xác định một khu vực mà không sử dụng script  
Thẻ <object> Xác định một đối tượng được nhúng  
Thẻ <ol> Xác định một danh sách được sắp xếp theo thứ tự (thứ tự số, chữ cái…)  
Thẻ <optgroup> Xác định một nhóm tùy chọn  
Thẻ <option> Xác định một tùy chọn trong danh sách drop-down  
Thẻ <output> Xác định kết quả (đầu ra) của phép tính  
Thẻ <p> Xác định một đoạn văn  
Thẻ <param> Xác định một tham số cho một đối tượng  
Thẻ <plaintext> Thẻ cũ. Trả lại phần định dạng trước của phần còn lại của tài liệu  
Thẻ <pre> Xác định phần văn bản được định dạng trước  
Thẻ <progress> Xác định một tiến trình đầy đủ của một thao tác (công việc)  
Thẻ <q> Xác định một đoạn trích dẫn ngắn  
Thẻ <rp> Chỉ dẫn các trình duyệt mà không hỗ trợ phần tử ruby (các lời chú giải ruby)  
Thẻ <rt> Xác định một lời chú giải ruby dạng văn bản  
Thẻ <ruby> Xác định một lời chú giải ruby  
Thẻ <s> Thẻ cũ. Xác định phần văn bản bị gạch ngang  
Thẻ <samp> Xác định một mã máy tính làm mẫu  
Thẻ <script> Xác định một script  
Thẻ <section> Xác định một khu vực của một tài liệu  
Thẻ <select> Xác định một danh sách có thể chọn  
Thẻ <spacer> Xác định một khoảng trống trắng  
Thẻ <small> Làm văn bản nhỏ hơn so với xung quanh  
Thẻ <source> Xác định một nguồn chứa đa phương tiện cho phần tử media, video, audio  
Thẻ <span> Xác định một khu vực của một tài liệu  
Thẻ <strike> Thẻ cũ. Xác định phần văn bản bị gạch ngang  
Thẻ <strong> Làm phần văn bản được in đậm  
Thẻ <style> Xác định một định nghĩa kiểu  
Thẻ <sub> Xác định phần văn bản dưới  
Thẻ <summary> Xác định một kết luận, một phụ đề, hoặc lời chú giải cho các <details> đã cung cấp  
Thẻ <sup> Xác định phần văn bản trên  
Thẻ <table> Tạo một bảng  
Thẻ <tbody> Xác định phần thân bảng  
Thẻ <td> Xác định một ô bảng  
Thẻ <textarea> Xác định một khu vực văn bản  
Thẻ <tfoot> Xác định footer của bảng  
Thẻ <th> Xác định một tiêu đề bảng  
Thẻ <thead> Xác định một đầu đề bảng  
Thẻ <time> Xác định chi tiết về ngày và thời gian  
Thẻ <title> Xác định tiêu đề của tài liệu  
Thẻ <tr> Xác định một hàng của bảng  
Thẻ <track> Xác định phụ đề, tiêu đề, khởi tạo hoặc các nội dung khác của thiết bị đa phương tiện  
Thẻ <tt> Xác định văn bản ở dạng của máy đánh chữ  
Thẻ <u> Thẻ cũ. Xác định phần văn bản được gạch chân  
Thẻ <ul> Xác định một danh sách chưa được sắp xếp theo thứ tự  
Thẻ <var> Xác định một biến  
Thẻ <video> Xác định phụ đề, tiêu đề, khởi tạo hoặc các nội dung khác của thiết bị đa phương tiện  
Thẻ <wbr> Xác định điểm ngắt xuống dòng cho phần văn bản quá dài nếu không sẽ bị tràn layout  
Thẻ <xmp> Thẻ cũ. Xác định phần văn bản đã được định dạng trước.  

Các bạn chỉ cần quan tâm mấy cái thẻ được bôi màu vàng nhé!

 Bài Viết Liên Quan

Đối Tác

Lời Cảm Ơn

Cám ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ cũng như tên miền w24.vn. Chúng tôi sẽ cố gắn hỗ trợ nhiệt tình, xây dựng thương hiệu uy tính, lâu dài với khách hàng.

DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE WEB24

Địa chỉ: 891. Trán phú, Cẩm Phả
Hotline: 096.335.1128
Email: [email protected]
Website: W24.vn
Sơ đồ website: Sitemap

  • Hôm nay: 521 - Hôm qua: 435 - Tháng nay: 5686 - Tháng trước: 1953 - Năm nay: 7639 - Năm trước: 0